WM-AGE WM-AGE WM-AGE WM-AGE WM-AGE WM-AGE WM-AGE

 
WM-AGE

El programa WM-AGE es una aplicació que funciona com una extensió de l’AutoCAD. Es tracta d’un programa eminentment analític que, en la seva versió oberta, permet les següents tipus de anàlisi estructural:

- Anàlisi elàstica-lineal d’estructures de barres i de mitjans continus bidimensionals, en aquest darrer cas d’acord a la teoria general d’elements finits (FEM).

En el cas dels continus bidimensionals queda englobat l’análisi laminar, entesa com la suma desacoblada de dos problemes parcials: problema de placa y problema de closca.

El plantejament del problema de plaques es fa mitjançant l’element finit DST, el que permet la resolució precisa de problemes de plaques gruixudes i de plaques primes, sense l’adopció de precaucions especials.

El plantejament del problema de closca es realitza amb l’element finit ANDES, la precisió del qual és també complertament sancionada per la literatura especialitzada.

L’anàlisi laminar permet l’estudi detallat de tensions al llarg de la secció laminar.

Es permet la integració explícita de esforços al llarg d’una determinada franja o àrea d’elements finits.

- Anàlisi dinàmic modal mitjançant la resolució exacta de l’equació dinàmica d’equilibri general sota la hipòtesi d’esmorteïment nul o irrellevant.

- Anàlisi modal espectral per a la determinació d’acceleracions i forces d’origen sísmic, també sota la hipòtesi de que l’esmorteïment no incideix en la definició dels modes de vibració ni en la seva combinatòria.

La combinació dels efectes dinàmics derivats de l’anàlisi modal espectral es realitza mitjançant el mètode SRSS, en coherència amb el preconitzat por vàries normatives i, en particular, por la NCSE-02, però cab senyalar que aquesta forma de combinació pot no ser adequada en un número reduït de problemes.

- Anàlisi elasto-plàstica de lloses de fonamentació mitjançant models de Winckler, integrant les estructures complertes i, per tant, contemplant la interacció sòl-fonamet-estructura.

- Anàlisi evolutiva no lineal de murs pantalla mitjançant models de Winckler.

- Anàlisi no lineal de seccions de qualsevol geometria, compostes per formigó, armadures i/o acer, sotmeses evolutivament a moments flectors i a esforços axials de diferent signo. Aquest tipus de anàlisi admet tres etapes de càrrega i permet incloure els efectes del pretensat.

- Anàlisi de la estabilitat de talussos pel mètode de Bishop. Aquesta forma d’anàlisi no resulta adequada per a l’estudio de despreniments superficials, tre0ncaments “planars” o cercles de desestabilització especialment profunds.

En tractar-se d’una aplicació que funciona sobre AutoCAD la seva utilització resulta senzilla i intuïtiva per als tècnics habituats a aqueix tipus de software.

Mes enllà de la part analítica, WM-AGE brinda un suport substancial a la generació de projectes estructurals, incorporant en la seva versió oberta les següents eines de pre-procés y post-procés:

- Identificació automàtica de la retícula general de suports

- Predimensionado i comprovació de tensions normals de barres (pilars, bigues, etc.) de formigó armat, d’acer, de fusta serrada i de fusta laminada.

- Generació automàtica de la combinatòria normativa dels diferents tipus de càrregues, con arreglo al CTE o con arreglo al Eurocódigo, segons es  triï durant el càlcul.

- Dimensionat i armat automàtic de pilars de formigó armat, generant quadros de pilars i la medició detallada, d’acord amb la EHE-08.

- Armat i especejament automàtic de jàsseres i bigues de formigó armat, , d’acord amb la EHE-08.

- Armat automàtic de lloses de formigó armat, tant a flexió com a punxonament, d’acord amb la EHE-08.

- Generació automàtica de la geometria de forjats reticulars, definint zones d’alleugeriment i d’àbac, i llurs armadures, tant a flexió com a punxonament, d’acord amb la EHE-08

- Càlcul de forjats de biguetes, tot incloent l’efecte detallat de las biguetes sobre los pòrtics de suport, con arreglo a la EHE-08

- Identificació automàtica de deformacions límit en barres i elements continus.

- Peritatge de pilars de formigó armat i d’acer.

- Definició automàtica del reforç de pilars de formigó mitjançant camises de formigó o de micro-formigó armat.

- Generació de las “planilles” de fabricació d’armadures en pilars, bigues, forjats reticulars i lloses, seguint els estàndards britànics.

WM-AGE no suposa una gran novetat amb respecte al software disponible al mercat, el qual es mou ràpidament cap a entorns BIM, però permet l’anàlisi d’un conjunt variat de problemes estructurals, el que, junt a la seva fàcil utilització, ens ha fet decidir-nos a compartir gratuïtament una versió acotada amb estudiantes i professionals als que hi pugui resultar d’interès.

WM-AGE ha estat verificat mitjançant els oportuns problemes de contrast i està sancionat por quinze anys de pràctica professional però WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. no es fa responsable de les errades que pugui tenir el programa en la definició dels seus procediments o en la definició dels seus càlculs.

Tanmateix, WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. recorda que el coneixement de la utilització de programes d’anàlisi estructural no implica el domini de la enginyeria estructural: la capacitat de dissenyar estructures (coneixent el seu comportament mecànic i anticipant el seu comportament), la capacitat de construir un model físic-matemàtic adequat per a l’anàlisi d’un problema específic i la capacitat d’interpretar de forma crítica els resultats d’un determinat càlcul són competències independents de la utilització d’un determinat paquet de software.


Formulari de descàrrega
nom
email
He llegit l'avís legal accessible a la part inferior de la pàgina