Projectes d'obra nova i d'enderroc Projectes d'obra nova i d'enderroc Projectes d'obra nova i d'enderroc Projectes d'obra nova i d'enderroc

 
Projectes d'obra nova i d'enderroc

Estructures, cimentacions, contencions, excavacions, enderrocs i desmuntatges

Redactem projectes parcials d'estructura sota la nostra pròpia autoria o com a part integrant de projectes generals d'arquitectura o d'enginyeria redactats per altres tècnics, sempre deixant constància fefaent de la nostra col·laboració.

En el cas de projectes arquitectònics nostra col·laboració pot començar en les fases més preliminars del projecte, ajudant a la definició conceptual de les propostes.

Desenvolupem projectes estructurals tant d'edificació com d'enginyeria civil que cobreix els conceptes: