Projectes d'excavació, terraplenat, contenció i soleres
Reparació del talús d’una obra de pas del Barranc de Mas Calvó a Reus, 2019.
Projectes d'excavació, terraplenat, contenció i soleres
Problemes constatats durant la construcció de dos blocs d’apartaments a Eivissa, 2012.
Projectes d'excavació, terraplenat, contenció i soleres
Reparació del talús d’una obra de pas del Barranc de Mas Calvó a Reus, 2019. Ajuntament de ReusAnàlisi estructural de l’església de Santa Maria del Temple de València, 2020-en curs. Arquebisbat de ValènciaProblemes constatats durant la construcció de dos blocs d’apartaments a Eivissa, 2012. Life Marina IbizaAnàlisi de la capacitat de càrrega d’una pontona, 2013. Grupo FANJULEstudi per a la implantació d’un «travel-lift» de 400 tones al port de Tarragona, 2018.


 
Projectes d'excavació, terraplenat, contenció i soleres


Abordem projectes d’excavacions de natura diversa, tot incloent l’anàlisi i disseny de talussos i sistemes de contenció.

 

Treballem amb totes les tipologies d’estabilització i contenció: bolons, ancoratges, micropilots, palplanxes, pantalles, pilots, gabions, etc.

 

També afrontem el disseny i càlcul d’obres soterrades en sòls saturats (sota el nivell freàtic), tot dissenyant i calibrant les corresponents xarxes de drenatge.

 

Dissenyem i calculem soleres i ferms i, de forma general, redactem projectes de millora de sòls i de consolidació per a la millora de la seva capacitat de càrrega.