Edifici Passeig dels Teros en Encarnación (Paraguai) Edifici Passeig dels Teros en Encarnación (Paraguai) Edifici Passeig dels Teros en Encarnación (Paraguai) Edifici Passeig dels Teros en Encarnación (Paraguai)

 
19361
Edifici Passeig dels Teros en Encarnación (Paraguai)
2019-2021
Ingenium

Es tracta d'un edifici d'habitatges d'uns 7800 m2 situat a la ciutat d'Encarnación, Paraguai. L'edifici consta de 13 altures i una planta soterrani, on s'han dissenyat un total de 60 habitatges, una terrassa en coberta amb piscina i solàrium i tres plantes d'aparcament.

Pel que fa a el projecte arquitectònic, cal destacar els voladissos predominants en les façanes principals, així com el joc geomètric en forma de "serp" de formigó que recorre l'altura de l'edifici, on apareixen pilars alterns que no arriben a descansar a terra.

La missió de Windmill ha consistit en la realització d'el projecte d'estructura i fonamentació de el conjunt, donant resposta als requeriments arquitectònics, amb llums de gairebé 8 m, voladissos de fins a 3 mi limitacions en els amples dels pilars, amb l'objectiu d'integrar-los en la pròpia envans. La tipologia ha estat dissenyada mitjançant jàsseres de cantell i forjat unidireccional in situ de formigó armat.

Un dels aspectes més rellevants de el desenvolupament de la feina han estat els forts condicionants d'estalvi de material en l'estructura. A l'inici dels treballs es va dur a terme un estudi detallat de tipologies amb l'objectiu de fixar les dimensions més acotades per a la resolució de el problema i sota una supervisió estricta de les deformacions del conjunt.

Addicionalment, s'han manejat uns terminis de projecte molt ajustats, adaptats a el desenvolupament de l'obra. Els treballs in situ d'obra van donar començament un cop dissenyada la fonamentació de tipus profund i sota el freàtic i s'ha anat alternant el càlcul de la resta de l'estructura amb el propi procés constructiu de l'edifici.