Estudi justificatiu de tres torres de formigó pretensat als aeroports de Canarias Estudi justificatiu de tres torres de formigó pretensat als aeroports de Canarias Estudi justificatiu de tres torres de formigó pretensat als aeroports de Canarias Estudi justificatiu de tres torres de formigó pretensat als aeroports de Canarias

 
19323
Estudi justificatiu de tres torres de formigó pretensat als aeroports de Canarias
2019-2020
GOMINTEC

El projecte consisteix en l'anàlisi i disseny d'una torre d'il·luminació per a la plataforma de l'aeroport de Tenerife Nord-Ciutat de la Llacuna. L'estructura consta de dos trams de secció circular buida que, una cop units, formen un màstil de 35 metres d'alçada.

La missió de Windmill ha estat la d’identificar els esforços actuants i les deformacions màximes degudes a l'acció del vent per a la verificació de la resposta estructural dels elements de formigó pretesat que conformen la torre.

Una part rellevant de l'anàlisi s'ha enfocat a l'estudi dels efectes del segon ordre i del comportament dinàmic de l'estructura.