Escultura de Harvard per a CEVISAMA 2020 Escultura de Harvard per a CEVISAMA 2020 Escultura de Harvard per a CEVISAMA 2020 Escultura de Harvard per a CEVISAMA 2020 Escultura de Harvard per a CEVISAMA 2020

 
19311
Escultura de Harvard per a CEVISAMA 2020
2019-2020
Instituto de la Tecnología Cerámica

Amb motiu de la celebració de la Fira CEVISAMA 2020, el grup MaP + S, pertanyent a Harvard Graduate School of Design, ha dissenyat un conjunt escultòric ceràmic que va ser col·locat a l'entrada de l'pavelló principal de Fira València.

El sistema es compon de dos nivells de puntals ceràmics, de secció buida 250x60mm i longitud variable, que pivoten al voltant d'un eix vertical, amb la intenció de generar unes superfícies reglades. Es tracta de quatre mòduls, dos a cada nivell i simètrics respecte a l'eix central de l'escultura.

Cadascun dels dos nivells té una alçada de més de 3 metres. Les peces ceràmiques han estat connectades entre si mitjançant platines metàl·liques. A més, l'escultura es disposa sobre una plataforma de suport i anivellament per recolzar-se correctament sobre el sòl de la fira.

El comportament natural dels puntals ceràmics provocaria esforços de flexió a la ceràmica, sol·licitació que aquest material difícilment pot assumir. Per aquesta raó, es va proposar compensar aquests esforços mitjançant unes forces de tesat aplicades a barres corrugades d'acer. Aquestes barres, col·locades a l'interior de cadascuna de les peces ceràmiques, han permès controlar la forma de treball dels elements, treballant el conjunt únicament enfront d'esforços axials. El tesat en les barres es va dur a terme mitjançant peces roscades, el premi va ser controlat prèviament mitjançant la deformació de l'propi material.

El treball de Windmill ha consistit en la comprovació estructural de l'estabilitat global del conjunt, així com el càlcul de la resistència de les unions i la força de tesat de les peces ceràmiques. De forma addicional, s'ha avaluat la seguretat enfront de bolcada i lliscament en situació accidental, per evitar el col·lapse de l'estructura en cas que algun visitant impactés sobre la mateixa durant el transcurs de la fira i es va verificar la correcta execució i muntatge de l'estructura prèviament a la inauguració de l'esdeveniment.