Peritatge de l'estructura d'un edifici per baixada de resistència de l'formigó subministrat Peritatge de l'estructura d'un edifici per baixada de resistència de l'formigó subministrat

 
19259
Peritatge de l'estructura d'un edifici per baixada de resistència de l'formigó subministrat
2019-2020
CERTIS

Certis, empresa constructora del projecte, sol·licita realitzar un peritatge de l'estructura executada per la qual es preveu una baixada de resistència, a causa de la no conformitat d'acceptació de diversos lots de formigonat.

La missió de Windmill consisteix a avaluar, a nivell de seguretat estructural, l'estructura de formigó de l'edifici d'oficines ja construït, així com establir unes mesures d'actuació basades en aquesta anàlisi.

Per a això, es porta a terme un estudi dels paràmetres estadístics mostrals i poblacionals del formigó. Per mitjà de l'estadística descriptiva es van obtenir aquests paràmetres i es va inferir, pel mètode de la màxima versemblança, una corba normal que els representés.

Estimada la resistència del formigó, es va realitzar el peritatge dels diferents elements estructurals ja executats que quedaven afectats pels lots que no complien la conformitat.