84 Habitatges a Castelló 84 Habitatges a Castelló 84 Habitatges a Castelló

 
19171
84 Habitatges a Castelló
2019-2021
Sanahuja&Partners

Es tracta d'un conjunt edificatori compost per dos blocs de cases i zones comunes a Castelló. Cada bloc té 42 habitatges i comparteixen un soterrani comú, computant un total de 12.000 m2 construïts, aproximadament.

La missió de Windmill ha estat realitzar el projecte de fonamentació i estructura del conjunt. La nova edificació queda constituïda per a forjats unidireccionals in situ sobre rasant i forjats reticulars per a la planta soterrani. De forma excepcional, s'ha realitzat una planta amb llosa massissa per a l’estintolament dels pilars.

El repte principal ha estat resoldre les llums i volades del projecte intentant minimitzar al màxim els costos, juntament amb l'estudi de les juntes de dilatació del forjat del soterrani amb la condició de permetre una distribució adequada del pàrquing.