Disseny d'un mòdul antiexplosions amb estructura metàl·lica Disseny d'un mòdul antiexplosions amb estructura metàl·lica Disseny d'un mòdul antiexplosions amb estructura metàl·lica Disseny d'un mòdul antiexplosions amb estructura metàl·lica

 
19133
Disseny d'un mòdul antiexplosions amb estructura metàl·lica
2019-2020
SAFETHINK

Estructura corresponent a la construcció d'un mòdul prefabricat per a la instal·lació d'una instal·lació provisional, de caràcter administratiu d'una indústria química, resistent davant accions accidentals degudes a l'explosió dels productes emmagatzemats en aquestes instal·lacions, per a una sobrepressió (Pso) de 10 PSI.

El projecte s'organitza en un únic mòdul independent, mancat de finestres i un únic accés en una de les seves cares curtes.

La configuració estructural del mòdul es compon d'una sèrie de pòrtics-marc disposats ortogonalment al costat llarg, formats per tubs d'acer estructural laminats en calent, enriostrats entre si per mitjà de perfilería tubular de similars característiques.

El tancament exterior està format, tant en façana com en coberta, per xapes grecadas d'acer.

A nivell de càlcul, s’ha tingut en compte tan el caràcter dinàmic de la força d’explosió com el comportament elastoplàstic de l’estructura. S’han realitzat els diagrames de pressió – impuls dels diferents elements estructurals, que permeten valorar el nivell de dany davant els diferents escenaris d’explosió.