Anàlisi sísmic torre de 17 plantes i llosa pilotada a Santa Creu de la Serra (Bolívia) Anàlisi sísmic torre de 17 plantes i llosa pilotada a Santa Creu de la Serra (Bolívia) Anàlisi sísmic torre de 17 plantes i llosa pilotada a Santa Creu de la Serra (Bolívia)

 
19122
Anàlisi sísmic torre de 17 plantes i llosa pilotada a Santa Creu de la Serra (Bolívia)
2019-2020
iNSi

L'objecte del projecte és la d'estudiar la fonamentació d'un edifici de 17 altures, situat en la localitat de Santa Cruz de la Serra (Bolívia), en presència de terrenys amb una capa superficial deficient i una forta acció sísmica.

Es planteja la possibilitat de realitzar una fonamentació per llosa pilotada i la substitució de les capes superficials per farciments adequats.

Una de les particularitats del projecte és l'estructura de l'edifici plantejada per mitjà de murs de formigó en massa i lloses massisses, tots dos de petit gruix, realitzades amb encofrats tipus túnel.

L'estructura presenta una gran rigidesa, per la qual cosa els efectes del sisme es magnifiquen, generant un increment sobre el terreny de fonamentació que supera la tensió admissible en aquest, havent-se d'introduir un número adequat de pilotis, que siguin capaços de suportar per efecte fust, els increments de la càrrega.

L'estudi dels pilotis es basa en el coneixement precís, que disposa l'empresa contractista de fonamentacions profundes seleccionada per a realitzar l'obra, obtingut pels diferents assajos in-*situ realitzats en diferents pilotis de prova en terrenys similars al present en la parcel·la, amb els quals s'ha plantat el càlcul i que es confirmarà una vegada es realitzin els corresponents pilotis de prova, previs al començament de les obres.