Edifici plurifamiliar d'habitatges a Macororó 12 a Bolívia Edifici plurifamiliar d'habitatges a Macororó 12 a Bolívia Edifici plurifamiliar d'habitatges a Macororó 12 a Bolívia Edifici plurifamiliar d'habitatges a Macororó 12 a Bolívia

 
18321
Edifici plurifamiliar d'habitatges a Macororó 12 a Bolívia
2018-2020
Ingenium

Es tracta d’un edifici de gran altura, amb aparcament a la planta soterrani, planta baixa, primera i segona, i habitatges a la resta de nivells. La torre consta de un total de 20 plantes sobre rasant i una planta soterrada.

La tipologia escollida per a resoldre els sostres ha estat amb forjats bidireccionals formats per a nervis “in situ” i cassetons recuperables. Aquest forjat s’adapta al contorno de la planta de distribució i cobreix amb facilitat les distancies plantejades entre els pilars.

Al tractar-se d’un edifici amb un elevat número de plantes, s’han disposat pilars de secció rectangular, murs pantalles en els laterals i murs de formigó per a la caixa dels ascensors. D’aquesta manera, s’augmenta la rigidesa del conjunt en front a possibles moviments sísmics.