Rehabilitació de la seu del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona Rehabilitació de la seu del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona Rehabilitació de la seu del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona Rehabilitació de la seu del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona Rehabilitació de la seu del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona Rehabilitació de la seu del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona

 
18306
Rehabilitació de la seu del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona
2018-2020
COAC Tarragona

L’edificació de referència es situa, en una zona de nucli antic on la tipologia d’edificació generalitzada correspon a un sistema de murs de càrrega i forjats unidireccionals, i amb una coberta que adopta una forma corba. Els murs de càrrega es traven horitzontal i verticalment amb elements de formigó armat no portants.

Els forjats es componen de perfils IPE amb un intereix de 84 cm, a sobre dels quals existeixen dos encadellats ceràmics i una capa de compressió de 4 cm, amb engraellat intermedi. En l’última planta, el cèrcol horitzontal incorpora un voladís de llosa de formigó armat i recull les costelles que formen l’estructura portant de la coberta mitjançant una xapa metàl·lica.

En tot l'àmbit de la planta, excepte en la zona dedicada a magatzematge, es va reforçar els perfils IPE 200 existents mitjançant la col·locació d’un perfil addicional IPE 140 entre mig de cada 2 perfils IPE 200, unit lateralment als dos perfils adjacents mitjançant perfils IPE 140 en quatre punts.

Aquesta solució de reforç s'articula conceptualment amb la solució existent en el forjat i és una solució d'escàs impacte constructiu, al no requerir de la realització de demolicions en els murs de fàbrica de caràcter històric.