Centre comercial, oficines i apartaments a Addis Abeba (Etiòpia) Centre comercial, oficines i apartaments a Addis Abeba (Etiòpia) Centre comercial, oficines i apartaments a Addis Abeba (Etiòpia)

 
18284
Centre comercial, oficines i apartaments a Addis Abeba (Etiòpia)
2018-2020
Midan Investments

El projecte es situa a Addis Abeba, capital d'Etiòpia, i consta d'una sèrie d'edificis connectats a través de les plantes soterrani. A una primera fase es preveu la construcció de tres torres d'habitatges de 13 plantes sobre rasant amb tres nivells de soterranis que les connecten. A la segona fase s'ampliaran els soterranis existents i sobre aquesta ampliació es construirà un nou edifici destinat a ús comercial i oficines.

La missió de Windmill ha estat la de dissenyar l'estructura de tot el conjunt ajustant-se a les necessitats arquitectòniques i els sistemes constructius disponibles. L'estructura de les torres s'ha resolt mitjançant pilars apantallats i dos nuclis rígids en cada torre, amb sostres de llosa armada i jàsseres perimetrals de cantell per a aconseguir el cantell mínim de les lloses. Cal destacar que es tracta d'edificacions en alçada a una zona sísmica amb terrenys molt heterogenis i presència d'aqüífers confinats. La fonamentació és mixta mitjançant lloses, sota les torres, i sabates a la zona dels soterranis.

En la segona fase, i a causa del desnivell del terreny, el soterrani té 6 plantes d'alçada. Aquestes contencions es realitzaran mitjançant murs ancorats al terreny que s'executaran a mesura que es realitzi l'excavació