Coberta lleugera per a centre comercial a València Coberta lleugera per a centre comercial a València Coberta lleugera per a centre comercial a València Coberta lleugera per a centre comercial a València

 
18254
Coberta lleugera per a centre comercial a València
2020-2021
Quino Bono Arquitectos

El projecte consisteix en tres grans cobertes lleugeres que es troben situades en l'espai central obert del centre comercial MN4. La geometria d'aquests para-sols, d'uns 50 m de diàmetre en planta i fins a 26 m d'altura, ha estat generada a partir d'un model paramètric.

El fust del para-sol és de planta circular de 3,8 m de diàmetre en la seva arrencada i està format per un conjunt de barres verticals i anells horitzontals disposats cada 1,5m d'altura. La copa del para-sol consisteix en una malla de meridians, paral·lels i diagonals de perfils metàl·lics de secció tubular rectangular.

L'estructura metàl·lica dels para-sols queda recolzada sobre uns murs de formigó armat que es prolonguen en les plantes del soterrani fins a aconseguir la fonamentació, resolta sobre la llosa de fonamentació existent mitjançant encepados correguts i un sistema de micropilotes.

La missió de Windmill ha consistit en la redacció del projecte d'estructura de rehabilitació del centre comercial MN4. Així com en la col·laboració en el disseny dels para-sols i optimització de la seva geometria per a resoldre eficientment els grans vols i els esforços produïts per les accions del vent.

Respecte al disseny i càlcul estructural dels para-sols, cal destacar la realització de l'anàlisi de segon per a tenir en compte els desplaçaments de la pròpia estructura. Així mateix, en tot moment del desenvolupament del projecte, s'ha estudiat el procés constructiu i detalls de nusos d'estructura metàl·lica.

Addicionalment, s'han dissenyat dos mòduls de quioscos recolzats sobre la llosa existent del sostre de planta soterrani -1. L'estructura d'aquests mòduls s'ha plantejat amb la premissa de ser el més lleugera possible, resolent-se mitjançant pilars i bigues metàl·liques i una coberta escalonada de xapa colaborante.

El projecte també contempla la demolició d'algunes àrees dels forjats de sostre de planta baixa i planta primera. Aquestes zones s'han resolt mitjançant reforços de fibra de carboni en les bigues i nervis dels forjats reticulars i lloses existents.