Edifici d'habitatges Pobla de Farnals Edifici d'habitatges Pobla de Farnals

 
18181
Edifici d'habitatges Pobla de Farnals
2018 - En curs
vam 10 arquitectura y paisaje

Es tracta d'un projecte d'edificació residencial situat a la localitat de la Pobla de Farnals, al costat de la ciutat de València.

El projecte s'organitza en dos blocs de cases de 10 plantes d'altura: planta baixa i 9 plantes superiors. La geometria de tots dos edificis és similar, amb una planta rectangular de 30x13 m2 i una superfície total construïda de 6400 m2 d'habitatges i zones comunes i uns 1600 m2 de zones destinades majoritàriament a aparcament.

La missió de Windmill ha consistit en la redacció del projecte parcial d'estructura, contenció i fonamentació de tot el conjunt residencial ajustant-se i respectant les necessitats arquitectòniques. L'estructura horitzontal queda constituïda per forjats reticulars, resolent la zona de les terrasses mitjançant lloses massisses. Respecte a l'estructura vertical, s'ha resolt mitjançant pilars apantallats i murs de formigó armat en les caixes d'ascensor i escales.

La zona de la pèrgola de l'aparcament s'ha resolt mitjançant una llosa massissa sustentada per pilars d'acer laminat.

Cal destacar la solució prevista per a la fonamentació, que ha estat resolta mitjançant una fonamentació profunda de pilotis clavats, a causa de la profunditat a la qual es troba l'estrat apte per a la fonamentació i a l'existència del nivell freàtic pròxim a la superfície.