Nau mòbil al Port d'Erandio (Biscaia) Nau mòbil al Port d'Erandio (Biscaia) Nau mòbil al Port d'Erandio (Biscaia) Nau mòbil al Port d'Erandio (Biscaia) Nau mòbil al Port d'Erandio (Biscaia)

 
18141
Nau mòbil al Port d'Erandio (Biscaia)
2018
ADI Bilbao

El projecte està format per dues naus industrials mòbils existents, una de major dimensió que l'altra, les quals llisquen sobre uns rails. Totes dues naus inicialment posseeixen tancament a la coberta, així com també en les dues façanes laterals, quedant les façanes frontals completament obertes.

L'origen del projecte neix de la necessitat de tancar la façana frontal de la nau exterior per a garantir un espai adequat pel treball en situacions de vent intens.

Amb això, a nivell estructural, la missió es centra en analitzar l'efecte que provoca l'acció del vent amb la nova geometria. Amb la nova situació, en la direcció del vent longitudinal ens trobem en el cas de la Taula Sr.10 “Marquesines a una aigua”, que indica el DB ES-AE en l'Annex Sr. De manera que en aquesta direcció es produeix una succió en la coberta molt major que en l'estat actual.

En tractar-se d'una construcció lleugera, s'ha realitzat un estudi comparatiu de les càrregues gravitatòries totals (pes propi i càrregues permanents), juntament amb la pressió/succió vertical deguda a l'acció del vent en totes dues situacions: estat actual i estat modificat, per a comprovar l'existència de traccions en la fonamentació.

Simultàniament, s'han elaborat models de càlcul realitzant, en primer lloc, una anàlisi global elàstica per a la comprovació dels estats límits últims i de servei. Posteriorment s'ha realitzat una anàlisi plàstica d'aquelles seccions que no complien en l'anàlisi elàstic, per a comprovar l'índex d'aprofitament (quocient entre la tensió màxima aconseguida i el límit elàstic de l'acer).

Amb les dades obtingudes de l'anàlisi realitzat, el projecte també aborda la proposta estructural per a l'execució del nou tancament, així com dels reforços necessaris en l'estructura existent sota la nova situació geomètrica i de càrregues.