Habitatge unifamiliar a Carrer Sax, Xàbia Habitatge unifamiliar a Carrer Sax, Xàbia Habitatge unifamiliar a Carrer Sax, Xàbia Habitatge unifamiliar a Carrer Sax, Xàbia

 
18016
Habitatge unifamiliar a Carrer Sax, Xàbia
2018-2022
Singular Studio

Es tracta d'un habitatge unifamiliar aïllat, situada en el municipi de Xàbia, Alacant. S'organitza en dues plantes: planta baixa i primera. Consta d'uns 630,00m2 de sostre construït.

L'habitatge es projecta semienterrada en els seus costats nord i oest, mentre que en els costats sud i est s'obre a l'exterior amb grans vidrieres i voladissos. La coberta que compon el sostre de planta primera es desdobla en la seva part central per crear un espai a doble alçada sobre el saló.

La missió de Windmill ha estat la de resoldre totes les particularitats que presentava l'habitatge, prestant una especial atenció a l'detall. Es tracta majoritàriament, d'una estructura de formigó armat vist, amb sistema de murs de contenció per conformar la planta baixa, pilars i lloses massisses. Amb la particularitat d'alguns pilars metàl·lics per poder ser encaixats en la solució arquitectònica.

L'estructura horitzontal està formada per lloses massisses de formigó armat, de 35 cm de gruix, a excepció de la llosa de la sobrecoberta i la de l'cassetó de l'ascensor, de 25 i 20 cm de gruix respectivament.

Destaca, especialment, la volada de la terrassa de la façana principal de l'habitatge, el qual presenta més de 4 metres de longitud. L'estructura d'aquesta part ha quedat resolta mitjançant perfils metàl·lics tipus HEB encastats en el formigó armat, el que ha permès resoldre els forjats plans, dins un cant màxim de 35cm de gruix.