Reforma i ampliació del Mercat Municipal d'Altea (Alacant) Reforma i ampliació del Mercat Municipal d'Altea (Alacant) Reforma i ampliació del Mercat Municipal d'Altea (Alacant) Reforma i ampliació del Mercat Municipal d'Altea (Alacant) Reforma i ampliació del Mercat Municipal d'Altea (Alacant)

 
17333
Reforma i ampliació del Mercat Municipal d'Altea (Alacant)
2018-2019
Caixa Altea

El Mercat Municipal d'Altea (Alacant), situat en un dels carrers més emblemàtics del municipi, es tracta d'una construcció de principis dels anys 70. L'edifici, de geometria rectangular, disposa de planta baixa, planta primera, planta segona i coberta, sent la planta primera la que acull l'ús de mercat municipal pròpiament dit. L'estructura del conjunt es configura mitjançant forjats reticulars i pilars de formigó.

L'origen dels treballs està basat en la futura reforma i rehabilitació del complex i la possible construcció d'una remunta d'una planta sobre l'estructura existent.

El treball de Windmill ha consistit en l'avaluació de seguretat de l'estat actual de l'edifici, verificant la seva capacitat de càrrega i l'anàlisi posterior de l'estat reformat amb l'augment de càrregues previsible que es va a dur a terme amb motiu del canvi d'ús de dos dels nivells del conjunt i de la remunta sobre el mateix.

Per a això, s'ha dut a terme un pla de recerca de l'estructura, pel qual, mitjançant tasts, s'han obtingut dades de l'armat de pilars, forjats i fonamentació. Addicionalment s'ha realitzat un estudi geotècnic com a part dels treballs per conèixer l'impacte sobre la fonamentació de l'augment de càrregues de la remunta.

Tota la inspecció de l'estructura s'ha produït en un context força complex ja que el mercat, d'ús comercial, es trobava obert al públic durant el transcurs del projecte, de manera que tots els treballs s'han realitzat sense interrompre l'activitat quotidiana dels locals.