Bloc d'habitatges plurifamiliar al Parc del Francolí (Tarragona) Bloc d'habitatges plurifamiliar al Parc del Francolí (Tarragona) Bloc d'habitatges plurifamiliar al Parc del Francolí (Tarragona)

 
17273
Bloc d'habitatges plurifamiliar al Parc del Francolí (Tarragona)
2018-2019
Pau Jansà

Es tracta d’un edifici residencial, d’uns 12.600 m2, situat a la ciutat de Tarragona. L’edificació consta d’un soterrani i 6 plantes sobre rasant. El perímetre de l’edifici s’adapta fidelment al perímetre exterior de la parcel·la, obtenint un bloc lineal de 13 metres de profunditat, en forma de “U”, allotjant en el seu interior un pati d’illa.

La missió de Windmill ha estat realitzar el projecte de fonamentació i estructura de l’edifici. La nova edificació queda constituïda per forjats reticulars pels sostres sobre rasant i lloses de formigó armat pel soterrani. De forma excepcional, els balcons es realitzen amb llosa armada, per a complir amb els requeriments arquitectònics de composició i volum de les façanes.

Uns dels aspectes més rellevants del projecte ha estat l’estudi de les juntes de dilatació de l’edifici per a controlar els efectes de la retracció i dilatació tèrmica del formigó, dades les dimensions del bloc.