Modificacions estructurals en un immoble ubicat a la Plaça dels Carros de Tarragona Modificacions estructurals en un immoble ubicat a la Plaça dels Carros de Tarragona Modificacions estructurals en un immoble ubicat a la Plaça dels Carros de Tarragona

 
17203
Modificacions estructurals en un immoble ubicat a la Plaça dels Carros de Tarragona
2017-2018
Grupo Reside

Es tracta de la modificació estructural d’un immoble situat a la Plaça dels Carros de Tarragona. L’objectiu és allotjar 34 apartaments entre les plantes entresòl, primera, segona, tercera i quarta. Els baixos es destinaran a dos locals comercials, espais de magatzem i instal·lacions. La planta es troba dividida per tres grans murs de càrrega de fàbrica, on es recolzen tots els forjats formats per xapa col·laborant i capa de compressió armada.

Les actuacions han consistit en estintolar dos pilars en última planta, tancar alguns passos en el mur de càrrega, obrir diferents passos en els murs de càrrega, enderrocar parcialment un tram de forjat per generar un pati interior i dos estintolaments de gran importància sobre un arc de fàbrica situat a l’entresòl de l’edifici.

La missió de Windmill ha estat adaptar l’estructura existent a la nova distribució interior de l’edifici i, a més, detallar el procés constructiu de totes les intervencions per a que totes es duent a terme amb total seguretat.