Bloc d'habitatges a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Bloc d'habitatges a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Bloc d'habitatges a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Bloc d'habitatges a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Bloc d'habitatges a Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

 
17092
Bloc d'habitatges a Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
2017-2020
Castellnou&Ribera Arquitectes

Es tracta d'un edifici residencial d'habitatges situat al municipi de Sant Cugat de Vallès, a Barcelona. El projecte es configura mitjançant un bloc d'habitatges amb geometria en forma de L en planta. L'edifici està format per dues plantes soterrani, planta baixa i 5 plantes en alçada, sense presència de baixos comercials. La superfície aproximada del conjunt és d'uns 3.600 m2 corresponents a habitatge i 1.800 m2 a aparcament.

La missió de Windmill ha consistit en la redacció de el projecte d'execució de l'estructura de l'edifici, a més de la resolució de la contenció i la fonamentació.

L'estructura s'ha resolt principalment mitjançant forjats reticulars de formigó armat de 25 + 5 cm per a les plantes tipus i llosa massissa per als soterranis i la planta àtic, on estava prevista la construcció de piscines individuals per a cada habitatge. Destaca el joc geomètric d'entrants i sortints de les façanes, on apareixen balcons en voladís resolts amb lloses massisses de cantell variable.

Pel que fa a l'estructura vertical, els suports s'han dissenyat de formigó armat de geometria rectangular i circular i pilars metàl·lics formats per perfils tipus HEB reforçats amb platines per a les façanes, amb la idea de passar desapercebuts en les fusteries exteriors.

Les contencions, amb l'objectiu d'economitzar la solució, s'han resolt amb murs pantalla de 45 cm de gruix al soterrani -2 i murs de soterranis encofrats a dues cares per al soterrani -1, prèvia construcció d'un talús generalitzat en la parcel·la . La fonamentació s'ha dissenyat mitjançant sabates aïllades i combinades.