Edifici d'oficines Plug-In Edifici d'oficines Plug-In Edifici d'oficines Plug-In Edifici d'oficines Plug-In Edifici d'oficines Plug-In Edifici d'oficines Plug-In Edifici d'oficines Plug-In

 
Edifici d'oficines Plug-In
2010-2011
Josep Miàs

L’edifici d’oficines Plug-In s’organitza a partir de 6 blocs de factura semblant. Aquestos blocs mantenen quatre patis interiors, que els separen i els proporcionen il·luminació natural. Tres blocs fan façana al carrer de Pere IV i els altres fan façana, a la part oposada, al carrer de Pujades. Cada bloc, sempre de planta aproximadament rectangular, presenta la seva dimensió menor en l’alineació del corresponent carrer.

Més enllà de la singularitat del gran voladís de la coberta, l’entramat resistent de la construcció presenta un plantejament prou monòton, en contraposició al dinamisme aparent del conjunt. 

Cadascun dels sis volums bàsics que conformen el conjunt, queda emmarcat en planta per dos pòrtics principals encarregats de sostenir els forjats. Aquestos pòrtics resulten paral·lels a les façanes que tanquen els quatre patis interiors. En cada volum elemental, un dels pòrtics resulta perfectament coincident amb el pla de façana interior i l’oposat roman lleugerament endarrerit de la seva façana de referència, per tal de definir un moderat voladís corregut. El pòrtic coincident amb el pla de façana interior presenta una solució menys comú, en quedar totes les plantes penjades de la superior.
 


Descàrregues