Ampliació de les oficines centrals del Diari de Tarragona Ampliació de les oficines centrals del Diari de Tarragona Ampliació de les oficines centrals del Diari de Tarragona Ampliació de les oficines centrals del Diari de Tarragona Ampliació de les oficines centrals del Diari de Tarragona

 
Ampliació de les oficines centrals del Diari de Tarragona
2007
Estudi d’Arquitectura Xavier Climent

El projecte d’ampliació de les oficines centrals del Diari de Tarragona, obra de l’arquitecte Xavier Climent, consistia bàsicament en la superposició de tres noves plantes a la construcció original, formada aquesta també per tres plantes sobre la rasant del carrer i una quarta de soterrani. 

En el relatiu a l’estructura la particularitat principal o l’aspecte de major dificultat venia donat per la impossibilitat de carregar la nova estructura sobre la existent. Aquesta exigent condició partia de l’eventual necessitat de mantenir en ple funcionament les oficines durant l’execució de les obres. De aquesta forma, s’evitaven complexes i llargues operacions de reforç i recalçament de l’entramat resistent original.

La condició anterior va obligar a plantejar uns pòrtics d’uns 30 metres de llum que fossin capaços de suportar fins a quatre forjats; els necessaris per a formar els terres i sostres de les tres noves plantes. Per això, es va acordar conformar unes gelosies de perfils d’acer laminat, distribuint cuidadosament les diagonals al llarg de les diferents plantes, per a compatibilitzar adequadament l’ús normal d’un edifici de d’aquestes característiques amb les pròpies necessitats mecàniques de l’estructura.

Els pilars dels nous pòrtics se situen just per la part exterior de la construcció original, quedant les distintes parts lligades únicament als efectes del control del vinclament de las noves columnes i, en definitiva, als efectes de compatibilitzar els desplaçaments horitzontals. La situació dels pilars al límit de la propietat va comportar un acurat estudi de la fonamentació, la qual, a pesar del seu elevat estat de sol·licitació, es va tenir que resoldre en alguns casos en, a penes, 35cm disponibles.

La constructora general de l’obra va ser Garcia Riera (www.garciariera.es), empresa que va contar amb Schwartz Hautmont (www.shcm.es) per a la fabricació i muntatge de l’estructura metàl·lica.