Torre AGBAR a Barcelona Torre AGBAR a Barcelona Torre AGBAR a Barcelona

 
Torre AGBAR a Barcelona
2000-2004
Atelier Jean Nouvel - B720 Arquitectura

El disseny i construcció de la torre AGBAR de Barcelona, en el seu moment, nova seu del grup empresarial Aguas de Barcelona, va ser possible, especialment en els seus aspectes més singulars, gràcies a una revisió innovadora i atrevida de las eines que brindava aleshores, de una manera més o menys habitual, la tecnologia de la construcció del nostre entorn; un dels aspectes més destacables en aquest sentit era, sens dubte, el de seu entramat resistent.

La torre consisteix en una edificació en alçada de 141,5 metros sobre la cota de rasant, el que la converteix en un dels tres edificis de major envergadura de la ciutat de Barcelona. La planta, de geometria més o menys el·líptica, té uns eixos principals de 39,40 metros i 35,42 metros. Es tracta, doncs, d’un cos cilíndric que  a la part final es tanca sobre sí mateix a mode de bala. Las càrregues discorren fins a la fonamentació, en la major part del seu recorregut, a través de dos cilindres de formigó armat: un, exterior, definit pels propis límits del volum de l’edificació i, un altre, interior, de menor secció, que no resulta concèntric amb l’anterior. El mur exterior mostra, d’entrada, una característica determinant que provoca l’especial singularitat de la estructura projectada: el plantejament establert al projecte arquitectònic per a aquest element, consistent en la col·locació de les obertures (finestres) d’una manera aparentment aleatòria.