Prosper apartments in Athi-River Prosper apartments in Athi-River Prosper apartments in Athi-River

 
16170
Prosper apartments in Athi-River
2016-2018
Prosper Management One Limited

Es tracta d’una promoció de 8 blocs d’apartaments d’escassa dotació econòmica ubicada al termino municipal d’Athi-River, al comptat de Machakos, al sud-est de Nairobi, junt a la carretera a Mombasa. La promoció, un cop inaugurada, va presentar un problema fort de moviment de la fonamentació, moviment que va derivar en un esquerdament sever de parets i terres, especialment a les plantes baixes.

L’estructura dels blocs es de pòrtics de formigó, tancada amb parets de maçoneria de carreus de pedra. Donant-se per segur que, en major o menor mesura, les parets de maçoneria varen passar a formar part del sistema estructural des de ben aviat.

El sòl de la zona d’Athi-River es un sol prou complex, doncs presenta un estrat natural superficial molt tou, denominat “black cotton soil”, i, por sota d’aquesta capa, es troben unes argiles molt sensibles que resulten molt dures en seco però que perden ràpidament la seva rigidesa i resistència amb continguts rellevants d’humitat. Aquestes argiles resulten, a més, expansives. Intercalades amb las referides argiles, es troben unes capes de roca (fonolites) que resulten molt més presents en profunditat, tot i que amb notable irregularitat.

La missió de Windmill ha estat la de dissenyar i calcular un projecte de recalçament, mitjançant la utilització de micropilotes, que permetés assegurar el correcte comportament dels blocs en aqueix complex entorn geotècnic. Aquesta intervenció més general, executada por l’empresa Franky Piles del grupo Keller (www.keller.com), ha anat acompanyada d’un projecte d’impermeabilització i drenatge de la urbanització i de la rectificació de las soleres.

Windmill va participar, a més, in situ en la supervisió dels treballs d’execució.