Substitució funcional de les biguetes de ciment aluminós presents en un edifici industrial a Barcelona Substitució funcional de les biguetes de ciment aluminós presents en un edifici industrial a Barcelona

 
16095
Substitució funcional de les biguetes de ciment aluminós presents en un edifici industrial a Barcelona
2016
Savills

El projecte té com a objectiu l'anàlisi dels forjats unidireccionals de biguetes pretensades en diverses de les plantes corresponents a un edifici industrial localitzat a Barcelona. Amb motiu de la seva futura rehabilitació i canvi d'ús, s'ha avaluat la seguretat estructural i estat de conservació per fer front a un nou període de vida útil.

A causa de la data de construcció i tipologia de l'edifici, hi havia la possibilitat de l'existència de formigons confeccionats amb ciment aluminós, per la qual cosa es va procedir a la presa d'una sèrie de mostres, en unes cates prèviament realitzades per a la seva anàlisi en laboratori.

Durant l'extracció de les mostres, es va constatar que la consistència del formigó era sorrenca i poc compacta. Així mateix, es va observar que les armadures interiors havien començat a desenvolupar un procés d'oxidació. Amb aquesta informació i la confirmació per part del laboratori de l'existència de ciment aluminós en les mostres, es va constatar el probable desenvolupament d'una patologia estructural referent a l'aluminosi.

Finalment, es va dissenyar i pressupostar la substitució funcional dels forjats afectats, mitjançant la disposició de perfils metàl·lics sota cadascuna de les biguetes.