Pista d'atletisme de Camp Clar (Tarragona) amb motiu de la celebració dels Jocs de la Mediterrània de 2018 Pista d'atletisme de Camp Clar (Tarragona) amb motiu de la celebració dels Jocs de la Mediterrània de 2018 Pista d'atletisme de Camp Clar (Tarragona) amb motiu de la celebració dels Jocs de la Mediterrània de 2018 Pista d'atletisme de Camp Clar (Tarragona) amb motiu de la celebració dels Jocs de la Mediterrània de 2018 Pista d'atletisme de Camp Clar (Tarragona) amb motiu de la celebració dels Jocs de la Mediterrània de 2018

 
15213
Pista d'atletisme de Camp Clar (Tarragona) amb motiu de la celebració dels Jocs de la Mediterrània de 2018
2016-2017
ZFA Architecture & Urban Lab

Pista d’atletisme de Camp Clar.

En motiu de la celebració dels XVIII Jocs del Mediterrani a Tarragona, un dels projectes realitzats ha estat la remodelació integral la pista d’atletisme de Camp Clar. El projecte consisteix en la substitució del edifici de vestidors i grades de l’estadi, un tòtem, la remodelació de la pista i els equipaments auxiliars i la construcció d’una passarel·la per a vianants que dóna accés a les grades a més de comunicar-lo amb l’edifici de la piscina.  Tots els elements han estat executats amb l’excepció del tòtem.

Edifici de vestidors:

L’edifici de vestidors es resol en un sol volum que inclou els vestidors, les instal·lacions i una gran recta d’escalfament. L’estructura de l’edifici, de 120 metres de longitud, s’ha resolt amb pòrtics de formigó prefabricat en sentit transversal. El forjat s’ha solucionat amb lloses alveolars i amb els propis elements que formen les grades, també prefabricats.

Tòtem:

Tot i que aquesta part no ha estat executada, el projecte incloïa un tòtem a la plaça central del complex. Consisteix en un element amb forma de prisma de 24 metres d’alçada, que a partir d’un terç de l’alçada aproximadament s’obra en dues de les cares per a deixar veure el seu interior on estava projectada il·luminació.

Està resolt amb murs de formigó armat de 30 cm d’espessor en tota l’alçada. Cal destacar el canvi d’alineació d’aquests murs en contacte amb el terreny, fet que implica una gran llosa de transició que queda amagada en l’interior del volum.

Passarel·la per a vianant:

Per la lliure geometria de la passarel·la s’ha realitzat amb formigó in situ. El tauler i les baranes treballen conjuntament com a secció en U, en excepció dels punts on la barana de formigó és substituïda per una barana de vidre, on la llosa treballa com a voladís.

El tauler queda recolzat sobre murs de formigó de secció variable amb la posició aleatòria tant de distància com de posició respecte el tauler.

Cal destacar que la longitud total de la passarel·la és de 130 metres aproximadament els quals s’han dividit en dos trams amb una junta de dilatació; el tram més llarg té 75m. Per a poder realitzar-lo s’han dissenyat els recolzaments laterals sobre elastòmers que permetessin el  moviment i gir del tauler, a més de treballar amb additius el formigó per a controlar la seva retracció i evitar així la fissuració.