Estudi de seguretat front a les accions de vent d'una cortina metàl·lica

 
14135
Estudi de seguretat front a les accions de vent d'una cortina metàl·lica
2014
Kriskadecor

Es tracta d'una aproximació a l'estudi del comportament mecànic d'una cadena, les quals componen la cortina metàl·lica, enfront de l'acció del vent.

La missió de Windmill ha consistit en l'anàlisi estructural, a partir de la Mecànica de Fils i la Estàtica Clàssica, de la resposta de la cadena enfront de l'acció derivada del vent.

Cal destacar la complexitat de l'estudi derivat del comportament de la cadena en règim no lineal geomètric de segon ordre. A més, s'han generat una sèrie de diagrames d'execució, mitjançant els quals s'observen les longituds de cadena recomanables en funció de la distància entre suports i la velocitat del vent incident.