Edifici multiusos Edifici multiusos Edifici multiusos

 
14102
Edifici multiusos "Krystal"a Nairobi (Kènia)
2014-2017
Civil Engineering Design

Aquest projecte és d'un edifici multiusos a l'Avinguda One General Mathenge Drive a Nairobi (Kenya) i la nostra missió era de realitzar el projecte d'estructura

L’edifici consta de quatre soterranis per a aparcament i nou plantes sobre rasant amb diferents usos, sent el més habitual el d’oficines. S’ha de destacar una terrassa a la planta tercera amb una coberta metàlica

L’edifici es projecta amb estructura de formigó armat. Els forjats sota rasant son de lloses massisses i els forjats sobre rasant en resolen amb forjats reticulars. El elements verticals son pilars de dimensions variables, adaptant-se a les necessitats arquitectòniques. Cal destacar la coberta metàl·lica de la planta tercera, i els murs de contenció dels soterranis. Aquests murs es realitzen utilitzant tècniques habituals actualment al país, son murs dobles de pedra reomplerts en la seva part superior i recolzats sobre contraforts fins a la cota de fonamentació.