Estudi seguretat i de rehabilitació de la Junta del Port de Tarragona

 
13082
Estudi seguretat i de rehabilitació de la Junta del Port de Tarragona
2013
Jesús Valiente Delgado

L'antic edifici de la Junta del Port s'erigeix com un dels més singulars de Tarragona, situat al final de la Platja del Miracle. Es tracta d'una construcció de formigó vist, amb una geometria complexa i amb una gran façana de vidre. L'edifici disposa d'una planta soterrani (aparcament i cambres d'instal•lacions), una planta baixa (hall d'accés i unes edificacions auxiliars), quatre plantes de pis destinades a oficines i una planta superior destinada a habitatge. La coberta es troba semi-coberta amb un petit edicle destinat a magatzem i maquinària.

Els treballs van abastir la inspecció de l'edificació, la redacció d'un pla de cates, que permetran la definició de l'armat de l'estructura i la realització d'assajos, destructius i no destructius, amb la finalitat de determinar la resistència dels formigons i possibles atacs àcids. El treball es va completar amb la realització d'un peritatge de l'estructura, per mitjà d'un model d'elements finits en tres dimensions, al que es van incorporar les dades obtingudes en la campanya de recerca. Finalment es va realitzar una sèrie de recomanacions i propostes d'intervenció en l'estructura.

Estudi estadístic que va permetre establir la resistència característica del formigó present en l'obra, d'acord a les recomanacions establertes en el CTE-S'i la UNE-EN 1990. Definició de l'abast de l'atac químic sofert per l'estructura, a causa d'un procés combinat de carbonatació i clorurs procedents de l'ambient marí.