Informe rehabilitació  estructural de l'ala sud de l'hospital de Santa Tecla

 
13004
Informe rehabilitació estructural de l'ala sud de l'hospital de Santa Tecla
2013
Fundació hospital de Sant Pau i Santa Tecla

L'edifici va ser construït durant el segle XVI, i va tenir dues ampliacions d'importància durant els segles XVIII i XIV. El sector a analitzar és el més antic del complex hospitalari, quedant constituït per planta soterrani i quatre plantes més sobre rasant. La tipologia dels forjats consisteix a revoltons o tauler ceràmic recolzats sobre biguetes d'acer, formigó / fusta segons la zona; sobre aquests elements descansa una capa de compressió que oscil · la entre els 5 cm i els 15 cm de gruix.

Registrar les dades rellevants que permetin valorar la situació actual pel que fa a la seguretat estructural associada a la reutilització del sector analitzat i també justificar i descriure les actuacions de reforç proposades.

Els treballs previs de recerca que s'han dut a terme, com ara la campanya de catas, han tingut un paper fonamental en el desenvolupament de l'informe, ja que les consideracions que s'han pres al respecte han tingut un major fonament.