Rehabilitació d'una finca senyorial al barri del Serrallo de Tarragona Rehabilitació d'una finca senyorial al barri del Serrallo de Tarragona Rehabilitació d'una finca senyorial al barri del Serrallo de Tarragona Rehabilitació d'una finca senyorial al barri del Serrallo de Tarragona Rehabilitació d'una finca senyorial al barri del Serrallo de Tarragona Rehabilitació d'una finca senyorial al barri del Serrallo de Tarragona

 
12056
Rehabilitació d'una finca senyorial al barri del Serrallo de Tarragona
2012-2013
Josep Oliva i Oliva

Es tracta de l'assistència tècnica a la D.F. per a la rehabilitació d'un edifici d'habitatges que va patir bombardejos durant la guerra civil. La principal intervenció ha consistit a substituir els forjats existents (biga de fusta i tauler ceràmic) per forjat col.laborant, conservant i reparant els murs originals de maçoneria.

Documentar i justificar els canvis proposats per la DF durant els treballs de la rehabilitació, així com plantejar noves solucions a imprevistos d'obra.

El procés constructiu proposat ha consistit en l'enderroc i execució dels forjats en sentit descendent, començant des de la coberta fins al sostre de planta baixa. El reforç d'alguns trams dels murs de maçoneria ha consistit en encamisats d'acer ancorats mitjançant tacs químics.