Escola Isabel Besora a Reus (Tarragona) Escola Isabel Besora a Reus (Tarragona) Escola Isabel Besora a Reus (Tarragona) Escola Isabel Besora a Reus (Tarragona)

 
12051
Escola Isabel Besora a Reus (Tarragona)
2012
NAM Arquitectura

Es tracta de l’assistència tècnica a la D.F. d’un centre educatiu d’infantils i primària. L’edifici planteja dos volums rectangulars que s’uneixen formant una “L” en planta. El primer volum consta de planta baixa, primera i segona, en ell s’ubiquen les aules i despatxos del professorat. El segon volum correspon al gimnàs cobert, presentant-se en un únic nivell. 

El desafiament de Windmill era documentar, revisar i resoldre les diferents discrepàncies i/o canvis realitzats respecte el projecte original així com atendre a les consultes i dubtes que poden sorgir durant la construcció de l’edifici.

Un dels aspectos arquitectònics més importants es la texturització dels murs de formigó vist acoseguida mitjançant tabletes de fusta col·locades a l’encofrat dels mateixos. A nivel estructural s’ha de destacar el gran voladís de més de 9,,0 metres localitzat a l’entrada principal del centre. Per últim destacar la complexa fonamentació resolta mitjançant pilots degut a l’existència de mines d’aigua i un reblert de molt mala qualitat de 4,00 metres de potencia.